Model :  Westvelyn Snipes   -   Instagram

Location :  Fashen

Camera :  Yashica T4   +   Kodak Portra 400VC